Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

AKTUALNOŚCI:

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

Utworzono dnia 23.04.2020

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

      W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że nadal (do odwołania) realizujemy wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy spotecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

 

Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje wyłączenie bezpośredniej obslugi interesantów. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Dokumenty można również składać do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu.

 

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obslugę interesanta przez pracownika po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznyrn oraz stwierdzeniu przez pracownika konieczności  osobistego  stawiennictwa  interesanta w Urzędzie czy OPS i uzgodnieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.

                                                                                                                                                                                                   

czytaj dalej na temat: Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

Klub Seniora w gminie Niemce

Utworzono dnia 20.04.2020

Klub Seniora w gminie Niemce

Od 01.01.2019r. realizujemy wraz z Partnerem – Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich projekt pn. „Klub Seniora w gminie Niemce”

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 60 osób starszych 

(kobiet) z terenów wiejskich wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Seniora w Gminie Niemce w okresie od:

I 2019 r. do XII 2020r. Działania te przyczynią się do wzrostu dostępności wysokiej jakości usług społ.

dla 60 os. seniorów w Gminie Niemce.

Projekt zakłada realizację:

 1. Poradnictwa
 2. Warsztatów
 3. Funkcjonowanie kawiarenki
 4. Spotkania integracyjne i wyjazdy edukacyjne

Wartość projektu wynosi  910 887,50zł

(w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 865321,87 zł ).

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: Klub Seniora w gminie Niemce

„Twój parasol” – aplikacja dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie

Utworzono dnia 15.04.2020

OPS w Niemcach informuje, iż funkcjonuje bezpłatna mobilna aplikacja „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia
i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

Aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami  i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Komunikat

Utworzono dnia 09.04.2020

UWAGA!

10 kwietnia 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 12 00.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020  r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach będzie czynny w godz. 7 30 – 12 00.

 Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Stowarzyszenie Rysa

Utworzono dnia 01.04.2020

Stowarzyszenie Rysa realizuje zlecone przez Powiat Lubelski - zadanie publiczne pod nazwą: Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 konsultacje prawne, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne prowadzone są telefoniczne.

Specjaliści dyżurują pod numerem telefonu : 663-788-698 w godz. 11.00-16.00

Informacja - Pomoc OPS

Utworzono dnia 19.03.2020

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (korona wirus) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, iż w celu uzyskania pomocy będzie można  korzystać z informacji od poniedziałku do piątku:

- w godzinach 7 30 – 15 30 pod numerem telefonu: 573 350 101, 573 350 120;

-  po godzinie 1500 pod numerem telefonu: 518 119 440, 512 589 133

 

W ramach porad psychologicznych dyżur telefoniczny świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie – 783 089 108.

 

Istnieje możliwość korzystania z pomocy harcerzy działających przy Pogotowiu Harcerzy
i Harcerek ZHP Okręg Lubelski. Harcerze posiadają przeszkolenie medyczne oraz oferują pomoc w:

- dostarczaniu żywności osobom tego potrzebującym,

- szyciu masek ochronnych,

- świadczeniu usług porządkowych,

- rozpowszechnianiu informacji dot. aktualnego zagrożenia.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy wszelkie informacje dostępne są pod
nr telefonu: 518 980 996 lub adresem e-mail phh.lub@zhr.pl.

 

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:

- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron – - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych

 

Szanowni Państwo !

Utworzono dnia 17.03.2020

Szanowni Państwo !

 

W ramach zminimalizowania zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 oraz potrzebą ograniczenia bezpośrednich kontaktów, Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach wprowadza ograniczenia w osobistym załatwianiu spraw.

Od 17 marca 2020 r. do odwołania zostaje zawieszona bezpośrednia forma obsługi Klientów.


Wnioski można składać za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub za pośrednictwem
e-usług.

W sprawach szczególnie pilnych, w celu ich załatwienia, należy umówić się telefonicznie (tel. 573 350 101 i  573 350 120).


Odwołane zostają wizyty pracowników socjalnych w terenie, ograniczone do minimum usługi opiekuńcze oraz wszelkie spotkania, w tym spotkania Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.

Ponadto informujemy, iż od 17 marca br. do odwołania zawieszone zostaje świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, usług asystenckich oraz działania realizowane w ramach projektów:  „ Klub Seniora w Gminie Niemce”, „Partnerstwo na rzecz aktywnego włączania społeczno – zawodowego w Gminach: Jastków, Lubartów, Niemce Spiczyn”, „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”Jednocześnie pragniemy zapewnić Państwa, że wszystkie wypłaty świadczeń,
w tym świadczeń rodzinnych i świadczeń wychowawczych (500+) zostaną zrealizowane w ustalonych wcześniej terminach.


Wszystkie nasze działania podejmowane są w trosce o wspólne bezpieczeństwo. Pamiętajmy jednak, że zdrowie i życie jest najważniejsze, dlatego już dziś zadbajmy
o sprawy, na które możemy mieć wpływ.

 

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej
/-/ Barbara Ściseł

Składanie wniosków

Utworzono dnia 17.03.2020

Składanie wniosków

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przypomina, iż w przypadku dzieci nowo narodzonych świadczenie wychowawcze (500+) naliczane jest od dnia narodzin dziecka, pod warunkiem, że wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego zostanie złożony w terminie 3 miesięcy od narodzin.

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka („Becikowego”) złożyć można natomiast w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin.

Biorąc pod uwagę powyższe nie ma konieczności składania wniosków bezpośrednio
w miesiącu, w którym urodziło się dziecko.


Przypominamy, że wnioski o świadczenia można:

- składać elektronicznie, tj. poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS,

- pobrać ze strony tut. Ośrodka, zakładka „Druki do pobrania”, wydrukować
i przesłać listownie za pośrednictwem tradycyjnej poczty.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości przy wypełnianiu wniosków prosimy
o kontakt pod numerem telefonu 573 350 120, pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach służą pomocą.

Apel o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych

Utworzono dnia 17.03.2020

Apel o bezpieczeństwo osób starszych, samotnych

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Niemce o podjęcie kroków zmierzających do uniknięcia zachorowania na chorobę koronawirusa i w związku z tym:

1) Zadbanie o osoby starsze, aby nie wychodziły z domu ponieważ narażeni są na szybsze zachorowanie.

2) Osoby chore na różne inne choroby, posiadają osłabioną odporność organizmu i też są narażeni na szybsze zachorowanie, prosimy również o nie wychodzenie z domu. 

3) Rodzice dzieci - ograniczyć wychodzenie dzieciom z domu

- ograniczyć osobiste  kontakty z innymi dziećmi.

 4) Przestrzegać higieny osobistej ( częste mycie rąk środkami dezynfekujacymi)

                        

 

Osoby starsze - niemające rodziny, schorowane - mogą liczyć na wsparcie pracowników  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach. Potrzeby można zgłaszać  telefonicznie pod numerami: 573 350 101, 518 119 440, 512 589 133.

 

WAŻNE:  Niech każdy zwróci szczególną uwagę na swoich bliskich oraz sąsiadów tak aby każdy mógł czuć się bezpiecznie i nie pozostawał sam sobie, a w razie potrzeby mogli liczyć na osobę drugą.                                   

 

Komunikat

Utworzono dnia 13.03.2020

Szanowni Państwo

W związku z dynamicznie rozwijającą się i niebezpieczną sytuacją związaną z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19, w trosce o zdrowie Państwa oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach, prosimy o ograniczanie osobistego załatwiania spraw i korzystanie z form korespondencji tradycyjnej czy elektronicznej oraz telefonicznej. W dniach od 13.03.20 r. do 25.03.20 r. wyjazdy w teren pracowników socjalnych, celem przeprowadzenia wywiadu środowiskowego, będą ograniczone.

W sprawach urzędowych prosimy w pierwszej kolejności o kontakt telefoniczny lub mailowy, a tylko w wyjątkowych wypadkach korzystać z wizyt bezpośrednich w Ośrodku.

 

Numery telefonów oraz adresy mailowe do pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach w zakładce pracownicy.

 

Kierownik Ośrodka – 518 119440

Z-ca kierownika Ośrodka – 512 589 133

Dział księgowości  – 81 5015221

Dział pomocy społecznej

-punkt przyjęć interesantów 573 350101

-usługi opiekuńcze 518 122366

-pracownicy socjalni (praca socjalna) 518 124188; 518 124442

Dział świadczeń rodzinnych

-świadczenia rodzinne, świadczenia  wychowawcze – 573 350120

-fundusz alimentacyjny – 518 122838

Asystent rodziny – 518 119430

Fax – 81 7561029

 

O wszelkich zmianach będziemy informować Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

Zegar

Kalendarium

Maj 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 47

W poprzednim tygodniu: 94

W tym miesiącu: 365

W poprzednim miesiącu: 409

Wszystkich: 8876