Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

AKTUALNOŚCI:

Komunikat 500+ - termin składania wniosków

Utworzono dnia 07.07.2020

W 2020 r., w odróżnieniu od lat poprzednich nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

Wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od  dnia 1 lipca 2019 r., to świadczenia przyznane do dnia 31 maja 2021 r. 

Rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np.za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach tel 573350120

Od 2021 r. funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja roku następnego.  Wnioski będzie można składać przez internet od dnia 1 lutego 2021 r., a drogą tradycyjną – od dnia 1 kwietnia 2021 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Utworzono dnia 27.06.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

na wykonanie zadań pn.:

Kompleksowa organizacja indywidualnego poradnictwa zawodowego i wsparcia psychologicznego dla 10 Uczestników Projektu RPLU.11.01.00-06-002/18 „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacje na stronie BIP w zakładce zamówienia publiczne.

czytaj dalej na temat: Ogłoszenie o zamówieniu

Dystrybucja żywności z Banku Żywności

Utworzono dnia 09.06.2020

Dystrybucja żywności z Banku Żywności

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że w dalszym ciągu przyjmowane są zgłoszenia do otrzymania paczek żywnościowych z Banku Żywności - Podprogram 2019.

Osoby zainteresowane, zamieszkujące na terenie Gminy Niemce prosimy o kontakt z tutejszym ośrodkiem w poniedziałki w godzinach  8.00 - 16.00 od wtorku do piątku w godzinach 7.30 - 15.30w celu ustalenia uprawnień do tej formy pomocy i wypełnienia skierowania. Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 29.06.2020r.Kontakt telefoniczny z pracownikami Ośrodka Pomocy Społecznej: 573 350 101; 518 124 188; 518 124 442.

Cel Programu to udzielenie wsparcia poprzez udostępnienie pomocy żywnościowej w formie paczek.

Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód nieprzekraczający:

- 1 402 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).

- 1 056 zł w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

Utworzono dnia 23.04.2020

Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

      W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w  sprawie  ustanowienia  określonych  ograniczeń,  nakazów  i  zakazów  w  związku z wystąpieniem stanu epidemii uprzejmie informujemy, że nadal (do odwołania) realizujemy wyłącznie zadania niezbędne do zapewnienia pomocy obywatelom, w szczególności z zakresu:

 1. rejestracji stanu cywilnego;
 2. ewidencji ludności i dowodów osobistych;
 3. pomocy spotecznej;
 4. świadczenia usług komunalnych;
 5. ochrony środowiska, w tym dotyczące:
  1. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji wydawanej na podstawie ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochro-nie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283, 284, 322 i 471),
  2. decyzji zezwalającej na usunięcie drzew lub krzewów wydawanej na postawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2020 r. poz. 55 i 471).

 

Jednocześnie informujemy, że nadal obowiązuje wyłączenie bezpośredniej obslugi interesantów. Wszelkie sprawy prosimy załatwiać telefonicznie lub za pośrednictwem tradycyjnej poczty lub poczty elektronicznej oraz poprzez skrzynkę podawczą EPUAP. Dokumenty można również składać do wyznaczonej skrzynki podawczej znajdującej się w holu urzędu.

 

Tylko w sytuacjach wyjątkowych dopuszcza się bezpośrednią obslugę interesanta przez pracownika po uprzednim telefonicznym omówieniu sprawy z pracownikiem merytorycznyrn oraz stwierdzeniu przez pracownika konieczności  osobistego  stawiennictwa  interesanta w Urzędzie czy OPS i uzgodnieniu terminu wizyty, co do dnia i godziny.

                                                                                                                                                                                                   

czytaj dalej na temat: Ograniczenia wykonywania zadań przez Urząd Gminy Niemce oraz OPS w Niemcach

Klub Seniora w gminie Niemce

Utworzono dnia 20.04.2020

Klub Seniora w gminie Niemce

Od 01.01.2019r. realizujemy wraz z Partnerem – Fundacją Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich projekt pn. „Klub Seniora w gminie Niemce”

Celem projektu jest wzrost dostępności wysokiej jakości usług społecznych dla 60 osób starszych 

(kobiet) z terenów wiejskich wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym

poprzez świadczenie usług w ramach Klubu Seniora w Gminie Niemce w okresie od:

I 2019 r. do XII 2020r. Działania te przyczynią się do wzrostu dostępności wysokiej jakości usług społ.

dla 60 os. seniorów w Gminie Niemce.

Projekt zakłada realizację:

 1. Poradnictwa
 2. Warsztatów
 3. Funkcjonowanie kawiarenki
 4. Spotkania integracyjne i wyjazdy edukacyjne

Wartość projektu wynosi  910 887,50zł

(w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej: 865321,87 zł ).

Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne Działanie 11.2 Usługi społeczne i zdrowotne.

 

 

 

 

czytaj dalej na temat: Klub Seniora w gminie Niemce

Zapytanie - w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

Utworzono dnia 16.04.2020

ZAPYTANIE - W CELU ROZEZNANIA RYNKU I OSZACOWANIA WARTOŚCI ZAMÓWIENIA

W związku z realizowanym projektem „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014- 2020 Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach.

czytaj dalej na temat: Zapytanie - w celu rozeznania rynku i oszacowania wartości zamówienia.

„Twój parasol” – aplikacja dla osób poszkodowanych przemocą w rodzinie

Utworzono dnia 15.04.2020

OPS w Niemcach informuje, iż funkcjonuje bezpłatna mobilna aplikacja „Twój Parasol”, która stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia
i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie https://twojparasol.com/. Aplikacja umożliwia m. in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym.

Aplikacja ta może być szczególnie przydatna w obecnym czasie, zwłaszcza w kontekście utrudnionej komunikacji ze służbami  i konieczności zachowania dyskrecji w sprawach przemocy.

Komunikat

Utworzono dnia 09.04.2020

UWAGA!

10 kwietnia 2020 r.

Ośrodek Pomocy Społecznej będzie czynny do godz. 12 00.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 10 kwietnia 2020  r. (piątek) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach będzie czynny w godz. 7 30 – 12 00.

 Serdecznie przepraszamy za ewentualne utrudnienia.

 

Stowarzyszenie Rysa

Utworzono dnia 01.04.2020

Stowarzyszenie Rysa realizuje zlecone przez Powiat Lubelski - zadanie publiczne pod nazwą: Prowadzenie na terenie Powiatu Lubelskiego Jednostki Specjalistycznego Poradnictwa.

W związku ze wzrostem zachorowań na koronowirusa SARS-CoV-2 konsultacje prawne, wsparcie pedagogiczne i psychologiczne prowadzone są telefoniczne.

Specjaliści dyżurują pod numerem telefonu : 663-788-698 w godz. 11.00-16.00

Informacja - Pomoc OPS

Utworzono dnia 19.03.2020

 

W związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 (korona wirus) Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, iż w celu uzyskania pomocy będzie można  korzystać z informacji od poniedziałku do piątku:

- w godzinach 7 30 – 15 30 pod numerem telefonu: 573 350 101, 573 350 120;

-  po godzinie 1500 pod numerem telefonu: 518 119 440, 512 589 133

 

W ramach porad psychologicznych dyżur telefoniczny świadczy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Bychawie – 783 089 108.

 

Istnieje możliwość korzystania z pomocy harcerzy działających przy Pogotowiu Harcerzy
i Harcerek ZHP Okręg Lubelski. Harcerze posiadają przeszkolenie medyczne oraz oferują pomoc w:

- dostarczaniu żywności osobom tego potrzebującym,

- szyciu masek ochronnych,

- świadczeniu usług porządkowych,

- rozpowszechnianiu informacji dot. aktualnego zagrożenia.

W przypadku potrzeby skorzystania z pomocy wszelkie informacje dostępne są pod
nr telefonu: 518 980 996 lub adresem e-mail phh.lub@zhr.pl.

 

Wsparcie Telefonicznej informacji Pacjenta świadczą:

- NFZ - infolinia: 800 190 590 (całodobowo)
- ZUS - infolinia: 22 560 16 00
- GK PGE - infolinia: 422 222 222 (w godz. 9.00-17.00)
- Bank Pekao BP - infolinia: 800 302 302, 81 535 60 60
- NASK- informacja o cyberprzestępczości 
- PZU Zdrowie - infolinia: 22 505 11 88
- Poczta Polska - informacja o zmianach funkcjonowania
- ENERGA OBRÓT - infolinia:  58 767 43 50  (całodobowo) oraz telefon alarmowy 991 
- Tauron – - infolinia: 703 200 200 (w godz. 9-17), informacja o kursowaniu pociągów międzynarodowych

 

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 46

W poprzednim tygodniu: 82

W tym miesiącu: 94

W poprzednim miesiącu: 306

Wszystkich: 17344