Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Utworzono dnia 24.12.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

NA USŁUGI SPOŁECZNE W ZAKRESIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH NA ROK 2021.

I. Nazwa, adres i rodzaj zamawiającego

Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres zamawiającego: 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119

Rodzaj zamawiającego: administracja samorządowa.

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega jej przepisom (Dz. U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.).

 

III. Opis przedmiotu zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia polega na świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wykonywanych w miejscu zamieszkania podopiecznych na terenie Gminy Niemce:

Zadanie 1. specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób dorosłych,

Zadanie 2. specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci do lat 7:

 • terapia metodą Vojty,
 • terapia metodą NDT Bobath.

Zadanie 3. Specjalistycznych usług opiekuńcze dla 2 osób dorosłych z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie 4. Specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci w wieku do lat 7
z zaburzeniami psychicznymi:

- kinezyterapia NDT z plastrami,

- terapia neurologopedyczna,

- masaż ręczny,

 • terapia psychologiczna,
 • terapia surdologopedyczna

 

 Ponadto zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby godzin w zależności od potrzeb.

Przy świadczeniu usług mają zastosowanie przepisy:

a) ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507
z późn. zm.),

b) Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. z 2005 r. nr 189, poz. 1598) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 6 lipca 2006, zmieniające Rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. 2006 r., nr 134, poz. 943)

 

Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny 85.31.20.00-9 - Usługi opieki społecznej nieobejmujące miejsc noclegowych

 

Termin wykonania zamówienia:

- 12 miesięcy tj. od dnia 04 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 r.

 

IV. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału
w postępowaniu

a) Wiedza i doświadczenie.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący doświadczenia. Zamawiający określa, że ww. warunek zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy-w tym okresie), wykonał należycie co najmniej dwa zamówienia, z których każde polega na świadczeniu usług opiekuńczych nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy.

 

Zamawiający informuje, że pod pojęciem „zamówienia polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych” należy rozumieć zamówienie obejmujące świadczenie usług opiekuńczych na rzecz jednego zamawiającego na podstawie odrębnej (pojedynczej) umowy spełniające warunki opisane powyżej, tj. nieprzerwanie przez okres 12 miesięcy. Odrębna (pojedyncza) umowa może obejmować zarówno usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze jak i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób
z zaburzeniami psychicznymi.

 

Zamawiający informuje, że wykonawca obowiązany jest wykazać spełnianie powyższego warunku dotyczącego doświadczenia poprzez złożenie:

 

 1. wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane,
 2. dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane;

w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

 

b) Osoby zdolne do wykonania zamówienia. Wykonawca oświadczy, że dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie, iż zgodnie z art. 36a ust 2 ustawy Pzp, wykonawca ma obowiązek osobistego wykonania kluczowych części zamówienia i nie może się powoływać w tym zakresie na wiedzę, doświadczenie i referencje innych podmiotów.

 

c) Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

Za sytuację ekonomiczną i finansową gwarantującą należyte wykonanie zamówienia Zamawiający uzna Wykonawcę, który nie zalega z odprowadzaniem składek ZUS oraz podatków do Urzędu Skarbowego.

 

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy
w ofercie:

1.1. Formularz oferty – załącznik nr 1

1.2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
w postępowaniu - załącznik nr 2

1.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik nr 3

1.4 Wykaz wykonanych usług w okresie 01.01.2018 - 30.11.2020 o podobnym charakterze wraz ze wskazaniem dokładnej liczby godzin oraz z załączeniem min. 2 dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik nr 4

 

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.3 ustawy:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału
w postępowaniu zamawiający żąda następujących dokumentów:

1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

Wykaz dokumentów i oświadczeń, które wykonawca składa w postępowaniu na wezwanie zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt.1 ustawy:

 

 1. Kopie kwalifikacji, dyplomów i uprawnień osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 3.

 

Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

VI. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów oraz osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami.

1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

2. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje wykonawcy przekazują pisemnie i muszą być skierowane na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska  119, 21-025 Niemce.

3. Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami jest Elżbieta Parafiniuk tel. 512 589 133

 

 

4. Wyjaśnienie treści ogłoszenia:

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści ogłoszenia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie.

5. Modyfikacja treści ogłoszenia:

W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść ogłoszenia. Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, zmiany lub uzupełnienia zamieszczone zostaną na stronie internetowej (ops@niemce.pl) i są one wiążące przy składaniu ofert.

 6. Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert:

W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

VII. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

2. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną częścią załącznikami powinna być sporządzona przez wykonawcę według treści postanowień niniejszego ogłoszenia.

3. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze lub maszynie do pisania albo czytelnym pismem odręcznym bez użycia ścieralnego nośnika pisma np. ołówka.

4. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi wykonawca.

 5. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w zamkniętych kopertach, posiadających oznaczenie:

a) koperta zewnętrzna: nazwa zamawiającego i jego adres, nazwa postępowania ZAMÓWIENIA NA USŁUGI SPOŁECZNE w zakresie usług opiekuńczych na rok 2021” oraz zdanie „nie otwierać przed dniem 04.01.2021 r., godz. 12.00”

6. Wykonawca może wprowadzać zmiany, poprawki i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert.

 

VIII. Miejsce oraz termin składania ofert.

1. Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego – adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce, w terminie do dnia 04.01.2021 r. do godz. 12:00

2. Oferty złożone po terminie będą zwrócone składającemu bez otwierania.

3. Oferty przysłane pocztą - w tym przypadku rozpatrywane będą oferty, które wpłyną do zamawiającego przed wymaganym terminem do składania ofert.

4. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego tj.: Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce, dnia 04.01.2021 r.
o godz. 13.15, pok. Nr 1.

 

IX. Opis sposobu obliczenia ceny.

1. Cena ofertowa powinna obejmować wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

2. Zaakceptowana cena będzie niezmienna bez względu na rzeczywisty poziom cen
w okresie realizacji przedmiotu zamówienia.

 

X. Kryteria oceny oferty.

1. Kryteria oceny ofert - Zamawiający uzna oferty za spełniające wymagania i przyjmie do szczegółowego rozpatrywania, jeżeli:

- oferta została złożona, w określonym przez Zamawiającego terminie,

- oferta składa się z wszystkich dokumentów,

- Wykonawca przedstawił ofertę zgodną co do treści z wymaganiami Zamawiającego.

 

2. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny:

100 % - cena oferty

 

2.1. Cena ofertowa:

Do porównania i oceny ofert za kryterium „cena” zostanie zastosowany następujący wzór:

 

        najniższa cena oferty brutto

C= ---------------------------------------- x 100%, przyjmuje się, że 100 % = 100 pkt.

        cena brutto oferty badanej

 

 1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczba punktów.
 2. Oferty będą oceniane w systemie punktowym.
 3. Zamawiający przypomina, że w przypadku wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, płaca minimalna takich osób nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie określone
  w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (Dz. U z 2019 r. poz. 1778), tj. nie może być niższa niż 2.800,00 zł a minimalna stawka godzinowa nie może być niższa niż 18,30 zł za godzinę świadczenia usługi objętej niniejszym postępowaniem.
   

 XI. Informacje o formalnościach, jakie winny być dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Po dokonaniu wyboru oferty zamawiający niezwłocznie umieści wyniki wyboru na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach www.opsniemce.pl (BIP – bip.org.pl/opsniemce).

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana zobowiązany jest:

a) dostarczyć na wezwanie dokumenty wymienione w dziale V,

b) podpisać umowę w miejscu wskazanym przez Zamawiającego,

c) jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia postępowania.

 

XII. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Ogólne warunki umowy na jakich Zamawiający zamierza zawrzeć umowę z wybranym wykonawcą zawarte są w projektach umów stanowiących załącznik nr 5 do niniejszego ogłoszenia.

Zamawiający na podstawie art. 144 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w następujących przypadkach:

1) zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji opiekuna/opiekunki, jak też powołania nowych, w przypadku:

śmierci, rozwiązania stosunku pracy, utraty uprawnień niezbędnych do wykonania funkcji w ramach niniejszego zamówienia, innych zdarzeń losowych zaistniałych
z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz Wykonawcy. Zmiana osób wyznaczonych do pełnienia funkcji, jak też powołanie nowych, będzie możliwe na wniosek Wykonawcy po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kandydatury innej osoby.

2) zmiana terminów realizacji umowy w następujących sytuacjach:

a) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,

b) jeżeli zmiana terminów realizacji umowy jest konieczna z powodu działania siły wyższej,

3) inne zmiany niż wymienione w pkt. 1-3 w następujących sytuacjach:

a) zmiany dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy lub jego formy organizacyjno-prawnej w trakcie trwania umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,

b) zmiany warunków finansowania,

c) zmiany terminów zakończenia zamówienia określonych w umowie.

 

XIII. Informacje administracyjne.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, Zamawiający informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych Wykonawcy oraz osób, których dane Wykonawca przekazał w niniejszym postępowaniu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach;
 2. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych informacji udziela Inspektor Ochrony Danych Zamawiającego: Maciej Muzyka - tel. 884784984;
 3. Dane osobowe Wykonawcy przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługi społeczne w zakresie usług opiekuńczych na rok 2021”;
 4. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2020 r. poz. 288 z późn. zmianami), dalej „ustawa Pzp”;
 5. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane, przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia.
 6. Obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio go dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
 7. W odniesieniu do danych osobowych Wykonawcy decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
 1. Wykonawca posiada:

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Wykonawcy;

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych, o ile ich zmiana nie skutkuje zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie narusza integralności protokołu oraz jego załączników1;

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa
w art. 18 ust. 2 RODO2;

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych dotyczących narusza przepisy RODO;

 1. Wykonawcy nie przysługuje:

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych Wykonawcy jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

 

 

 

 

 

X. Załącznik

 1. Formularz oferty – załącznik Nr 1
 2. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczenia oraz spełnianiu warunków udziału
  w postępowaniu - załącznik Nr 2
 3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia - załącznik Nr 3
 4. Wykaz wykonanych usług w okresie 01.01.2018 - 30.11.2020 o podobnym charakterze wraz ze wskazaniem dokładnej liczby godzin oraz z załączeniem min. 2 dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie - załącznik Nr 4
 5. Wzór umowy z załącznikami – załącznik Nr 5

 

 

Niemce, dnia 23.12.2020 r.                                                     

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe - usługi 2021

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:30

Załącznik NR 1

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:29

Załącznik NR 2

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:29

Załącznik NR 3

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:29

Załącznik NR 4

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:28

Załącznik NR 5

Utworzono dnia 24.12.2020, 14:28

Zegar

Kalendarium

Grudzień 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 45

W poprzednim tygodniu: 82

W tym miesiącu: 93

W poprzednim miesiącu: 306

Wszystkich: 17343