Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 20.12.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej  na terenie gminy Niemce.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

 1. Zapytanie ofertowe nie przekracza równowartości 30.000 euro netto i zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych podlega jej przepisom.
 2. Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, dla podopiecznych  Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach.
 3. Wykonywanie zamówienia odbywać się będzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki, na terenie gminy Niemce, w dni robocze, a w niektórych sytuacjach, w zależności od stanu zdrowia, wieku i warunków bytowych podopiecznego po uzgodnieniu z Zamawiającym, usługi opiekuńcze mogą być świadczone również w dni ustawowo wolne od pracy oraz w wyjątkowych przypadkach w godzinach nocnych.
 4. Szacunkowa przewidywana liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie obowiązywania umowy wynosić będzie 920 godzin (słownie: dziewięćset dwadzieścia godzin).
 5. Rzeczywista liczba godzin świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniona będzie od potrzeb Zamawiającego.
 6. Godzina usługi jest godziną zegarową liczoną jako faktycznie przepracowany czas w domu klienta, bez czasu dojazdu lub dojścia do miejsca zamieszkania podopiecznego.
 7. Cena musi być określona w złotych polskich (zł), wszystkie płatności będą realizowane wyłącznie w złotych polskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 8. Oferowana cena winna być podana cyfrowo i słownie.
 9. Wykonawca ma obowiązek współpracować z pracownikami Zamawiającego. Przez współpracę rozumie się wymianę informacji dotyczących osób korzystających ze wsparcia w formie usług, które stanowią przedmiot oferty, a są związane z realizacją przedmiotu oferty, np. zmianę stanu zdrowia, mających wpływ na zakres świadczonych usług, brak możliwości wykonania usług spowodowany odmową klienta, trudności
  z wyegzekwowaniem odpłatności.
 10. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, częściowych.
 11. Rozliczenie za świadczone usługi odbywać się będzie na podstawie Karty Pracy Opiekunki, potwierdzonej podpisem przez podopiecznego wraz z rachunkiem. Proponowany wzór Karty Pracy Opiekunki stanowi załącznik do oferty cenowej.
   
 1. OGÓLNY ZAKRESY WYKONYWANYCH CZYNNOŚCI: zakres usług, zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych
 2. KWALIFIKACJE OSÓB ŚWIADCZĄCYCH SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE – zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 czerwca 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych.
 3. WYMAGANY TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
  od 02.01.2020 r. do 31-12-2020 roku.
 4. WARUNKI UDZIAŁU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY.

O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1)posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania tych uprawnień (aktualny wypis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert);

2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (zał. Nr 2 oświadczenia wykonawcy, informacja dotycząca personelu i jego kwalifikacji - zał. Nr 3);

3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania (oświadczenia wykonawcy).

Powyższe dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub uwierzytelnionego odpisu oryginału (poświadczenie za zgodność z okazanym oryginałem).

 1. KRYTERIUM WYBORU OFERTY: cena

Cena powinna zawierać:

 1. wartość usługi określoną w oparciu o przedmiot zamówienia, tj. cena za 1 godzinę usług,
 2. obowiązujący podatek od towarów i usług VAT,
 3. podana przez Wykonawcę cena za 1 godzinę świadczonych usług opiekuńczych jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
 1. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
 1. Ofertę sporządzić należy na załączonym druku formularza oferty (załącznik Nr 1 do zapytania), w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem wraz z załącznikami 2 - 4. Wzór umowy – załącznik Nr 4 winien być zaparafowany na każdej stronie przez osobę upoważnioną.
 2. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
 3. Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii. Wszystkie kserokopie muszą być czytelne.
 4. Wykonawcy ponoszą wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 5. Żadne dokumenty wchodzące w skład oferty, w tym również te przedstawione w formie oryginałów nie podlegają zwrotowi przez Zamawiającego.
 6. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane i datowane własnoręcznie przez osobę upoważnioną.
 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT ORAZ  TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.
 1. Ofertę złożyć należy do dnia 30.12.2019r., do godz. 1000 osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby Zamawiającego przy ul. Lubelskiej 119 w Niemcach pok. Nr 6 w trwale zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym zapoznanie się z treścią oferty przed terminem otwarcia ofert.
 2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie podanym powyżej zostanie zniszczona.
 3. W przypadku składania oferty cenowej w siedzibie zamawiającego lub pocztą, na kopercie należy umieścić napis „Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania podopiecznych OPS w Niemcach - 2020”.
 4. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni.
 5. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
 1. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERTY
 1. Otwarcie ofert cenowych nie ma charakteru publicznego.
 2. Po wybraniu najkorzystniejszej oferty zamawiający skontaktuje się wyłącznie
  z wybranym oferentem.
 1. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTU Z WYKONAWCAMI

           Elżbieta Parafiniuk, tel. 512 589 133

          Godziny udzielania wyjaśnień: od poniedziałku do piątku w godz. 8 00 do 15 00.

 1. ZAWARCIE UMOWY I INNE POSTANOWIENIA.
 1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych usług
 2. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
 3. Stała współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Niemcach. Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego
  z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.
 4. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

 

               

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi ofert w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również ogłoszenia w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych i nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy, a Wykonawcy, których oferty nie zostaną wybrane nie mogą zgłaszać żadnych roszczeń z tytułu otrzymania niniejszego zapytania ofertowego oraz przygotowania
i złożenia oferty na to zapytanie.

.                

 

           Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – wzór oferty
 2. Załącznik Nr 2 – oświadczenie Wykonawcy
 3. Załącznik Nr 3 – informacja dotycząca personelu i jego kwalifikacji
 4. Załącznik Nr 4 – wzór umowy

ZAŁĄCZNIKI:

Zapytanie ofertowe.pdf

Utworzono dnia 20.12.2019, 16:11

1.Wzór oferty.doc

Utworzono dnia 20.12.2019, 16:08

2.Oświadczenie wykonawcy.doc

Utworzono dnia 20.12.2019, 16:07

3.Informacja dotycząca personelu i jego kwalifikacji.doc

Utworzono dnia 20.12.2019, 16:07

4.Wzór umowy.doc

Utworzono dnia 20.12.2019, 16:05

Zegar

Kalendarium

Wrzesień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 120

W poprzednim tygodniu: 125

W tym miesiącu: 467

W poprzednim miesiącu: 449

Wszystkich: 10686