Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Program 500 Plus

 

 

 • Program „Rodzina 500+”  to znacząca pomoc finansowa ze strony państwa dla rodzin wychowujących dzieci. Zadaniem programu jest przede wszystkim zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ekonomicznego poprzez realne wsparcie w wychowaniu dzieci. W konsekwencji ma być zachętą do posiadania potomstwa.
 • Program „Rodzina 500+” to 500 zł miesięcznie (kwota, od której nie będą odprowadzane żadne składki) na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie, także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium dochodowego 800 zł lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U z 2016 roku, poz.195)   (http://dziennikustaw.gov.pl/du/2016/195)

Podstawowe informacje związane z programem

 • Świadczenie wychowawcze otrzymają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie).
 • Świadczenie będzie przysługiwać do ukończenia przez dziecko 18 lat.
 • Pełnoletnie dziecko do ukończenia 25 lat liczy się do składu rodziny przy ustalania dochodu, jeżeli pozostaje na utrzymaniu rodziców.
 • Wniosek o świadczenie będzie można złożyć od 1 kwietnia 2016 r.
 • Kto złoży wniosek w okresie od 1 kwietnia br. do 1 lipca br. włącznie otrzyma wyrównanie świadczenia od 1 kwietnia.
 • Jeśli wniosek zostanie złożony po 1 lipca 2016 r. to świadczenie wychowawcze zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania za minione miesiące.
 • Jeżeli wniosek wpłynie w terminie od 1 kwietnia do 1 lipca 2016 r. Ośrodek będzie miał do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenie wychowawczego. Oczywiście rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia będzie mogła nastąpić wcześniej.
 • W przypadku wniosków złożonych po 1 lipca 2016 r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, decyzja i wypłata za ten miesiąc do końca tego miesiąca.
 • Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.
 • Świadczenie wychowawcze będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców lub opiekunów, czyli przelewem na konto lub w gotówce.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
 • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

W przypadku, gdy osoba ubiega się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko do wniosku dołącza odpowiednio:

 • oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych każdego członka rodziny;
 • oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne w przypadku utraty dochodu lub uzyskania dochodu - dokumenty potwierdzające ich utratę lub uzyskanie oraz ich wysokość.

Ponadto, w zależności od indywidualnej sytuacji, w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze niezależnie o tego, czy na pierwsze dziecko, czy drugie i następne, do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, dołącza się inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,
 • orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku.

Najczęściej zadawane pytania: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej   (http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/pytania-i-odpowiedzi/)

Ważne informacje

Organ właściwy jest obowiązany do samodzielnego uzyskania części niezbędnych informacji do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego i dotyczy to m. in.:

 1. informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych
 2. informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

W przypadku awarii systemów teleinformatycznych służących do wymiany informacji drogą elektroniczną organ właściwy prowadzący postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego uzyskują informacje, o których mowa w ust. 1, w drodze pisemnej wymiany informacji. Organy podatkowe, organy emerytalno-rentowe oraz podmioty prowadzące rejestry publiczne przekazują te informacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczenia wychowawczego.

W celu szybszej i sprawniejszej obsługi Wnioskodawców, prosimy o zabrania ze sobą: aktów urodzenia dzieci oraz dowód osobisty, orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dziecka niepełnosprawnego).

WNIOSEK MOŻESZ ZŁOŻYĆ W DOWOLNIE WYBRANY PRZEZ CIEBIE SPOSÓB:

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119 – tel. 81 7564037,
  poniedziałek w godz. 9 00 – 17 00,
  wtorek – piątek w godz. 7 30 – 15 30,
 • wysłać wniosek pocztą (najlepiej listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) na adres Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach
 • posiadając bezpieczny podpis elektroniczny lub podpis potwierdzony profilem zaufanym e-PUAP możesz złożyć wniosek elektroniczny za pomocą portalu Emp@tia
 • złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego udostępnionego przez ZUS
 • złożyć wniosek drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających określone wymogi

Zegar

Kalendarium

Październik 2022
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny