Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Fundusz Alimentacyjny

 

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

wprowadzone od dnia 01.10.2008r. w miejsce zaliczki alimentacyjnej

Akty prawne:
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm.), Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010 roku w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz.U. z 2010r. Nr 123, poz. 836 z późn. zm.)

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego, jeżeli egzekucja tych świadczeń okazała się bezskuteczna. Bezskuteczność egzekucji potwierdza stosownym zaświadczeniem organ egzekucyjny, który egzekucję prowadzi.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednak nie wyższej niż 500 zł na osobę.

Kryteria ustawowe do przyznania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

 • Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych (min. przez dwa miesiące);
 • Dochód na osobę w rodzinie netto (miesięcznie) z roku poprzedzającego okres świadczeniowy nie może przekroczyć kwoty 1209 zł. (do dochodu nie wlicza się dochodu dłużnika alimentacyjnego, jak też wypłaconej zaliczki alimentacyjnej).
 • Wiek - do ukończenia 18 roku życia, a gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub szkole wyższej - do 25 roku życia. W przypadku gdy osoba uprawniona ma orzeczony znaczny stopień niepełnosprawności - bezterminowo.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują, jeżeli osoba uprawniona:

 • została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 • zawarła związek małżeński.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okresy świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego. Wnioski o w/w świadczenia można pobrać i złożyć w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Lubelskiej 119.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą w miesiącu październiku. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do dnia 31 października - wypłacone będą w miesiącu listopadzie.

Do wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy dołączyć:

 1. zaświadczenia z urzędu skarbowego albo oświadczenia członków rodziny o dochodzie podlegającym opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, 30b, 30c i 30e ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2013 roku
 2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w 2013 roku;
 3. oświadczenia członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych osiągniętym w 2013 roku;
 4. zaświadczenia albo oświadczenia członków rodziny zawierające informację o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2013 roku;
 5. zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w 2013 roku;
 6. umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 7. umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 9. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 10. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
 • zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
 • informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
  • dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
  • oświadczenie lub zaświadczenie dokumentujące inne dochody, w tym oświadczenia stanowiące załączniki do wniosku;
  • Inne zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczeń, w tym:
   • uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia ( np. ksero dowodu osobistego - oryginał do wglądu);
   • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka;
   • zaświadczenie organu prowadzącego egzekucję alimentów stwierdzające bezskuteczność egzekucji;
   • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, lub prawomocnej ugody sądowej;
   • zaświadczenie organu egzekucyjnego o wysokości alimentów wyegzekwowanych w 2007r., jeśli ich wysokość była inna niż w wyroku ( np. mniejsza lub jeśli nic nie zostało wyegzekwowane od dłużnika).
   • zaświadczenie szkoły lub szkoły wyższej o kontynuowaniu nauki przez dziecko pełnoletnie, które jest osobą uprawnioną do alimentów;
   • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności osoby uprawnionej, jeśli taki został wobec dziecka orzeczony;
   • orzeczenie sądu rodzinnego o ustanowieniu opiekuna prawnego dla osoby uprawnionej ( jeśli takie istnieje).
   • inne dokumenty - zależnie od sytuacji rodziny.

 

Informacja dot. wniosków na świadczenia z funduszu alimentacyjnego 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach informuje, że:

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznaje się i wypłaca na okresy świadczeniowy trwający od 1 października jednego roku, do 30 września roku następnego. Wnioski o w/w świadczenia można pobrać i złożyć w siedzibie OPS przy ul. Lubelskiej 119.

Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) do dnia 31 sierpnia - wypłacone będą w miesiącu październiku. Świadczenia przyznane na wniosek złożony (wraz z wymaganą dokumentacją) w okresie od 1 września do dnia 31 października - wypłacone będą w miesiącu listopadzie.

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny