Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Kontakt


 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Lubelska 119

21-025 Niemce

NIP 7131096205

REGON 004168110

www.opsniemce.pl

em@il: ops@niemce.pl

 

Kontakt:

 

Kierownik Ośrodka – 518119440

Dział księgowości  – 81 5015221

Dział pomocy społecznej

-punkt przyjęć interesantów 518124188

-usługi opiekuńcze 518122366

-pracownicy socjalni (praca socjalna) 518124188; 518124442

Dział świadczeń rodzinnych

-świadczenia rodzinne, 500+  573350120

-fundusz alimentacyjny 518122838

Asystent rodziny 518119430

Fax – 81 7561029

 

Godziny urzędowania:

w poniedziałki od 8:00 do 16:00

od wtorku do piątku od 7:30 do 15:30

Ośrodek Pomocy Społecznej

Akty prawne:

 

Ośrodek realizuje zadania wynikające bezpośrednio z ustaw:

 • Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
 • Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
 • Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
 • Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty
 • Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w
 • Ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych  
 • Ustawy z 7 września 2009 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

oraz posiłkuje się przepisami prawa zawartymi w:

 • Ustawie z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie
 • Ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
 • Ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
 • Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
 • Ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny