Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Utworzono dnia 29.02.2024

„Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

RESORTOWY PROGRAM MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej „dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024

Gmina Niemce informuje, iż w związku z umową zawartą z Wojewodą Lubelskim rozpoczyna realizację resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego- edycja 2024, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania – 849 088,80 zł.
Całkowita wartość –  849 088,80 zł.

PODSTAWA PRAWNA PROGRAMU                  
Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647, 1407 i 1429 ). Nabór wniosków przeprowadzony zostanie zgodnie z art. 13 ww. ustawy.

 

CEL i ADRESACI PROGRAMU:

1. celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego - edycja 2024 jest:  zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia, wynikiem czego będzie poprawa funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku,

2. wsparcie skierowane jest dla :
a) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
b) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

– o stopniu znacznym
– o stopniu umiarkowanym
– traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b

ZAKRES i WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUGI ASYSTENTA OSOBISTEGO OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 1. Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

a) wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu
b) wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca
c) załatwianiu spraw urzędowych
d) korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy)
e ) zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub odbieraniu ich z niej.

2. W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 9, finansowane z innych źródeł.

3. Czas trwania usług asystencji osobistej

– usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z zastrzeżeniem stosowania w tym zakresie przepisów i norm, o których mowa w Kodeksie pracy.

4. Limit godzin usług asystencji osobistej finansowanych ze środków Funduszu przypadających na 1 uczestnika wynosi nie więcej niż:

 1. 840 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 2. 720 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 3. 480 godzin rocznie dla osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną;
 4. 360 godzin rocznie dla:
  a) osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  b) dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:
  – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

5. Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć:

1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

2. Osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnych w formie wolontariatu;

3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej  ( asystentem nie mogą być rodzice i dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadkowie, teściowie, macocha, ojczym oraz inne osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z uczestnikiem Programu ), pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej usług asystencji osobistej.

6. Pomoc w formie opieki asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w ramach w/w limitu jest bezpłatna.

7. Gmina przyznaje usługę opieki asystenta osoby niepełnosprawnej na podstawie :

Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu, wraz z aktualnym orzeczeniem oraz zakresem czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o dostarczenie dokumentów do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach , ul. Lubelska 119

Dodatkowe informacje, można uzyskać w OPS Niemce pod numerem telefonu tel 518 122 366

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 34

W poprzednim tygodniu: 122

W tym miesiącu: 262

W poprzednim miesiącu: 441

Wszystkich: 31237