Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Praca - Pracownik socjalny pełny etat

Utworzono dnia 22.07.2021

 

INFORMACJA

z dnia 21.07.2021r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach przy ul Lubelskiej 119  zatrudni  pracownika na stanowisku  pracownika socjalnego

 

I.       Liczba etatów:             2

II.     Wymagania niezbędne:

spełnienie wymogów określonych w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych  (kwalifikacje zawodowe zgodnie z art. 116 oraz art. 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej), czyli spełnienia co najmniej jednego z niżej wymienionych warunków:

1.      kandydat posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

2.      kandydat ukończył studia wyższe na kierunku praca socjalna;

3.      kandydat ukończył studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego do dnia 31 grudnia 2013 r. na jednym z kierunków:

a)      pedagogika,

b)      pedagogika specjalna,

c)      politologia,

d)      polityka społeczna,

e)      psychologia,

f)       socjologia,

g)      nauki o rodzinie.

 

III.     Wymagania dodatkowe:

1.      znajomość: przepisów ustawy o pomocy społecznej, wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy
o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw  i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

2.      umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych
z wykonywaniem pracy socjalnej;

3.      umiejętność sporządzania kontraktów socjalnych;

4)      predyspozycje osobowościowe: samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy, komunikatywność, empatia, zaangażowanie, stanowczość, konsekwencja, egzekwowanie zasad  w pracy socjalnej, odporność na sytuacje stresowe, umiejętność pracy w zespole;

6)      mile widziane doświadczenie w zawodzie;

7)      umiejętności obsługi systemu POMOST;

8)      dobrej znajomości obsługi komputera i pakietów biurowych (np. MS Office);

9) prawo jazdy kat. B.

 

IV. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zgodnie z art. 119. 1 Ustawy z dnia 12 marca 2004r o pomocy społecznej do zadań pracownika socjalnego należy w szczególności:

1)praca socjalna-przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2)dokonywanie analizy, diagnozy i oceny zjawisk indywidualnych i społecznych, a także formułowanie opinii  w zakresie zapotrzebowania na świadczenia
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3)udzielanie informacji, wskazówek, porad i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom, rodzinom, grupom i społecznościom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji lub zaspokajać niezbędne potrzeby życiowe;

4)pomoc w uzyskaniu dla osób lub rodzin będących w trudnej sytuacji życiowej specjalistycznego poradnictwa, terapii lub innych form pomocy w zakresie możliwości rozwiązywania problemów przez właściwe instytucje państwowe, samorządowei organizacje pozarządowe;

5)udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6)pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych                                     w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7)współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania                                            

i ograniczania problemów  i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie konsekwencji ubóstwa;

8)inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9)współuczestniczenie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrożeniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych                                                   na podniesienie jakości życia;

10) inicjowanie lub współuczestniczenie w działaniach profilaktycznych nakierowanych na zapobieganie lub łagodzenie problemów społecznych

ponadto pracownik zobowiązany jest do:

1.uczestniczenia w posiedzeniach grup roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej Karty” zgodnie z ustawą a dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

2.znajomości ustaw, rozporządzeń oraz przepisów prawa dotyczących działalności Ośrodka Pomocy Społecznej.

 

V. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.praca w pełnym wymiarze czasu pracy;

2.miejsce pracy:

-budynek piętrowy, konieczność poruszania się po kondygnacjach budynku;

- praca w terenie u klientów Ośrodka celem przeprowadzenia wywiadu Środowiskowego;

3.fizyczne warunki pracy:  praca związana z obsługą komputera poniżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, oraz innych urządzeń biurowych, wymagająca sprawności rąk i wymuszonej pozycji siedzącej, pokój biurowy ogrzewany i oświetlony oraz  praca w terenie przy sporządzaniu wywiadów środowiskowych, narażenie na warunki pogodowe;

4.uciążliwości fizyczne występujące w miejscu wykonywania czynności zawodowych mogą powodować obciążenie kręgosłupa i  mięśni tułowia;

5.praca związana z kontaktami z podopiecznymi Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach, zarównow budynku Ośrodka, jak i w środowisku;

6.praca wymaga umiejętnego współdziałania z osobami i rodzinami,
z psychologiem, terapeutami oraz innymi osobami i instytucjami, z którymi wymagany będzie kontakt z uwagi na charakter pracy.

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1.   wypełniony kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się

o zatrudnienie wraz z klauzulą informacyjną i oświadczeniem

(dostępny w załączniku, na stronie BiP oraz w siedzibie Ośrodka-pokój nr 1)

2.kopie dokumentów potwierdzających  spełnienie wymagania w zakresie wykształcenia                                                                   

3.oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

4. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych
i korzystaniu z pełni praw publicznych,

5.osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego  składa kserokopie dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego:

- certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydane przez Państwową Komisję Poświadczania znajomości Języka Polskiego jako Obcego

- dokument potwierdzający ukończenie Studiów Wyższych prowadzonych
w języku polskim

- świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty

- świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości

 

 

VII. Dodatkowe dokumenty:

kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego
w zakresie doświadczenia w pracy.

 

VIII. Informacje dodatkowe:

Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy zatrudnienia na  stanowisko: Pracownik socjalny w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach” do dnia 02.08.2021 r.  do godziny 14.00  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach, u.  Lubelska 119 21-025 Niemce ( pokój nr 1 ) lub za pośrednictwem poczty, kuriera. Dokumenty, które wpłyną po upływie wyżej określonego terminu, zostaną przesłane pocztą elektroniczną  lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane.

Osoby zakwalifikowane do dalszego etapu naboru (spełniający wymagania formalne) zostaną powiadomione telefonicznie  lub listownie o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Wszystkie składane oświadczenia muszą być opatrzone bieżącą datą oraz zawierać oryginalny podpis kandydata.

Każdy kandydat przystępując do naboru podaje swoje dane dobrowolnie. Ośrodek wymaga podania następujących danych: imię (imiona), nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe (numer telefonu, adres zamieszkania), wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia
( zgodnie z art. 221 Kodeksu Pracy).

W przypadku gdy zakres danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest szerszy niż wynika to z art. 221 Kodeksu Pracy i obowiązek podania tych danych nie wynika z przepisów prawa (kandydat podaje informacje o swoich zainteresowaniach, czy dane szczególnej kategorii o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO tj. wizerunek) konieczna jest Państwa zgoda na ich przetwarzanie ( treść zgody zawarta jest w pkt 6 Kwestionariusza).

Treść zgody może być sformułowana w następujący sposób:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora danych, którym jest  Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach  moich danych osobowych zawartych
w liście motywacyjnym oraz załączonych do niego dokumentach w ramach procesu rekrutacji na stanowisko Pracownika socjalnego w zakresie wykraczającym poza katalog danych, o którym mowa w art. 221 KP, zgodnie
z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. oraz ustawą z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019, poz. 1781).”

 

Jednocześnie informujemy, że:

•Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie  ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na  podstawie zgody  przed jej cofnięciem.

•Brak zgody nie wpływa na sposób traktowania osoby ubiegającej się
o zatrudnienie i nie skutkuje odmową zatrudnienia, zgodnie z postanowieniami art. 221a § 2 KP. W przypadku nie otrzymania od kandydata pisemnej zgody Ośrodek dokona anonimizacji nadmiarowych danych lub trwale je usunie.

 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: art. 221 Kodeksu pracy, rozdział II ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO.

,,Zatrudnienie na stanowisko pracownika socjalnego nie wymaga przeprowadzenia naboru o jakim mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada  o pracownikach samorządowych”.

 

 

Elżbieta Parafiniuk

/podpis na oryginale/

Z-ca Kierownika

OPS w Niemcach

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Listopad 2023 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 75

W poprzednim tygodniu: 109

W tym miesiącu: 502

W poprzednim miesiącu: 484

Wszystkich: 27682