Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 25.09.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci objętych pomocą Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach

 

 

 1. Zamawiający:

Gmina Niemce

21-025 Niemce, ul. Lubelska 121

NIP 7133056658

Nabywca:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

21-025 Niemce, ul. Lubelska 119

tel. (81) 7561766

www.ops@niemce.pl

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych wynikających z art. 17 ust. 1 pkt. 11, art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2018 poz. 1508), oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi wynikających z § 2 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych, na rzecz dzieci ze zdiagnozowanym całościowym zaburzeniem rozwoju w ich miejscu zamieszkania tj. na terenie Gminy  Niemce, zgodnie z ilością godzin i zakresem wskazanym w zestawieniu zbiorczym przekazanym Wykonawcy wraz ze zleceniem ich wykonania w zakresie:
 1. rehabilitacji fizycznej i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 697 z pózn. zm.),
 2. zapewnienia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych wypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U z 2017 r. poz. 882 z pózn. zm.),
 1. Przedmiotowe usługi obejmują w szczególności:

- DLA DZIECKA W WIEKU 3 LAT:

- kinezyterapia (metody neurofizjologiczne): NDT z KT,

- kinezyterapia (integracja sensoryczna),

- masaż ręczny,

- terapia neurologopedyczna,

- DLA DZIECKA W WIEKU 10 M-CY:

- terapię metodą Vojty,

- terapię metodą NDT Bobath.

 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2018 r.
 2. Cena jest jedynym kryterium oceny oferty.
 3. Niezbędne wymagania:
 4. Posiadanie kwalifikacji zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych:

- posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty  w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi opiekuńcze, oraz posiadanie co najmniej półrocznego stażu pracy w jednej z następujących jednostek:

 • szpitalu psychiatrycznym,
 • jednostce organizacyjnej pomocy społecznej dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
 • placówce terapii lub placówce oświatowej, do których uczęszczają dzieci z zaburzeniami rozwoju lub upośledzeniem umysłowym,
 • ośrodku terapeutyczno-edukacyjno-wychowawczym,
 • zakładzie rehabilitacji,
 • innej jednostce niż ww. wymienione świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 1. Posiadanie dokumentów potwierdzających zdobywanie lub podnoszenie wyżej wymienionych kwalifikacji zawodowych oraz posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w ww. jednostkach oraz posiadanie możliwości konsultacji z osobami świadczącymi specjalistyczne usługi, posiadającymi wymagane kwalifikacje.
 2. Posiadanie udokumentowanego przeszkolenia w zakresie prowadzenia treningów umiejętności społecznych przewidzianych w zakresie specjalistycznych usług .
 3. Posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu fizjoterapeuty zgodnie z ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty
 4. Mile widziane doświadczenie w realizacji ww. usług.
 5. Posiadać odpowiednie predyspozycje psychiczne i fizyczne, niezbędne do wykonywania specjalistycznych usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także w trakcie realizacji usług zachowywać się w sposób zgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 6. Posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotowego zamówienia przez cały okres zawartej umowy.

 

 1. Wymagane dokumenty:
 1. Oferta cenowa za wykonanie jednej godziny zegarowej specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci,
 2. Życiorys (CV),
 3. Kwestionariusz osobowy (załącznik nr 2),
 4. Dokument potwierdzający wykształcenie,
 5. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 6. Udokumentowany staż pracy w jednostkach wymienionych w pkt. 1 § 3 cyt. Rozporządzenia,
 7. Posiadane referencje z dotychczasowych miejsc pracy.

 

 1. Sposób przygotowania oferty:
 1. Oferta winna być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, w formie pisemnej (czytelnym pismem).
 3. Oferta winna być podpisana przez osobę zainteresowaną świadczeniem usług.
 4. Oferta winna być złożona w siedzibie Ośrodka lub pocztą – na kopercie należy umieścić napis „Zapytanie ofertowe na wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych dla dzieci z terenu Gminy Niemce”.
 5. Ofertę należy złożyć do 05 października 2018 r. do godz. 1400 wraz z załącznikami w zamkniętej kopercie z dopiskiem „nie otwierać przed dniem 05.10.2018 r. do godz. 14 00”.
 6. Wszystkie załączone do oferty kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem.
   
 1. Osoba do kontaktu:

Elżbieta Parafiniuk  tel. 81 7561766 e-mail: ops@niemce.pl

 

 1. Postanowienia dotyczące przetwarzania danych osobowych:
 1. Wykonawca, składając ofertę, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, uczestników postępowania oraz inne uprawnione podmioty, danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.), zawartych w ofercie oraz w załącznikach do niej.
 2. Zamawiający informuje, iż dane osobowe, o których mowa w pkt. 1 niniejszego ustępu przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, w szczególności:
 1. przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 2. zawarcie i realizacja umowy z wyłonionym w niniejszym postępowaniu Wykonawcą;
 3. dokonanie rozliczenia i płatności związanych z realizacją umowy.

 

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – formularz oferty
 2. Załącznik nr 2 – kwestionariusz osobowy
 3. Załącznik nr 3 - spełnienie obowiązku informacyjnego RODO - klauzula informacyjna

kierownik ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 117

W tym miesiącu: 287

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 31735