Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 03.06.2019

Ośrodek Pomocy Społecznej 21-025 Niemce, ul. Lubelska 119 NIP 7131096205, Regon 004168110 tel, 817561052
Niemce dnia 03.06.2019


Zapytanie ofertowe.
OPS Niemce z uwagi na obowiązujące Gminę zasady wynikające z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r, poz. 2077)
która stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad: uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów, w sposób umożliwiający terminową realizację zadań, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zamówienie publiczne o wartości poniżej 30.000 EUR - art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1986) na dostawę

Opis przedmiotu zamówienia


I. Przedmiot zamówienia obejmuje:
1) Zakup i dostawę sprzętu AGD i gospodarstwa domowego.
2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji.
3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego.
4) Zakup, dostawę i montaż mebli.
Zamówienie jest podzielone na cztery części.


II. Zamówienie będzie realizowane w czterech częściach:
Część I Zakup i dostawa sprzętu AGD i gospodarstwa domowego Przedmiot zamówienia obejmuje: zastawę, sztućce, filiżanki/spodek do kawy biały, kubek biały do herbaty, deska do krojenia, lodówkę, czajnik elektryczny, kuchenka indukcyjna, piekarnik, robot kuchenny, termos, warnik, zmywarka, Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego 39700000-9 Sprzęt gospodarstwa domowego


Część II Zakup i dostawa sprzętu do rehabilitacji Przedmiot zamówienia obejmuje: karimaty, kijki nordic walking, piłki rehabilitacyjne Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37400000-2 Artykuły i sprzęt sportowy


Część III Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego Przedmiot zamówienia obejmuje: telewizor, rzutnik, komputer z oprogramowaniem Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Kod CPV 30213100-6 - Komputery Kod CPV 32322000-6 - Urządzenia multimedialne Kod CPV 38652100-1


Część IV Zakup, dostawa i montaż mebli W skład wyposażenia wchodzą: zabudowa kuchni pod wymiar . Kod i nazwa zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 39150000-8 Różne meble i wyposażenie


II.1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia z wyspecyfikowaniem rodzaju i ilości asortymentów stanowiących przedmiot zamówienia zawiera załącznik nr 1 do zapytania. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia (do wskazanego miejsca) na własny koszt. Wykonawca dostarczy urządzenia, wyposażenie fabrycznie nowe, kompletne, sprawne technicznie wraz ze sterownikami. Urządzenia wymagające montażu Wykonawca ma zamontować. Adresy miejsc dostarczenia przedmiotu zamówienia: 1) Niemce, ul. Parkowa 4. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymogi techniczno-jakościowe określone przez
producenta danego wyrobu. Posiadać karty gwarancyjne. Instrukcje w języku polskim. Być fabrycznie nowy, nieużywany.


II. Termin realizacji zamówienia.
1. Termin realizacji od dnia podpisania umowy.


III. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. nie podlegają wykluczeniu;
2. spełniają warunki udziału w postępowaniu, tj. posiadania:
-kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;
-sytuacji ekonomicznej lub finansowej

-zdolności technicznej lub zawodowej


IV. Oferty będą podlegały ocenie wg kryterium: cena -100%

Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta z najniższą ceną nie podlegającą odrzuceniu.

V. Miejsce i termin składania ofert cenowych:
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce pok. 4
Oferty będą przyjmowane do 11 czerwca 2019 r. do godziny 10.00


Oferty składać można za pośrednictwem
poczty na adres - Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Lubelska 119,21-025 Niemce
lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska 191, 21-025 Niemce,
pok. Nr 4.


VI. Osoba uprawniona do kontaktu:

Barbara Ściseł — tel. 518 119 440

Elżbieta Parafiniuk - 512 589 133

 

VII. Sposób porozumiewania:
Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszego zapytania cenowego drogą elektroniczną pod adresem ops@niemce.pl

Wykaz załączników do Zaproszenia:

1. Specyfikacje przedmiotowo kosztorysowe
2. Wzór formularza Oferty Wykonawcy

3.Oświadczenie Wykonawcy
4.Wzór umowy

                                                                                                                    Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                    w Niemcach

                                                                                                                          mgr Barbara Ściseł

 

 

Zapytanie do zapytania ofertowego--- Treść przekazanej wiadomości ---

Temat:

pytanie dot. zapytania ofertowego z dnia 3.06.2019

Data:

Thu, 6 Jun 2019 11:54:22 +0200

Nadawca:

Tomasz Dulak <tomasz.dulak@hasmed.pl>

Adresat:

ops@niemce.pl 

 

 

Dzień Dobry

 

Pytanie dotyczące zapytania ofertowego z dnia 3.06.2019 dotyczy części 2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji.

 

 

Czy Zamawiający dopuści karimatę o wymiarach 190x100x1,5 cm?

Grubsza mata znacznie zwiększa komfort pacjenta podczas wykonywania ćwiczeń.

 

Proszę o zwrotne potwierdzenie otrzymania zapytania.

 

Pozdrawiam

Tomasz Dulak

 

Has-Med,

 

Tel.   +48.33.812.2964

Fax   +48.33.812.3179

 

www.hasmed.pl

www.minato-med.eu

www.hurhasmed.pl

 

­

 

UWAGA: NINIEJSZA WIADOMOŚĆ  PRZEZNACZONA JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU JEJ ADRESATA I JEST POUFNA. INFORMUJEMY , ŻE ZABRONIONE JEST KORZYSTANIE Z INFORMACJI W NIEJ ZAWARTYCH, ICH UJAWNIANIE, ROZPOWSZECHNIANIE LUB KOPIOWANIE BEZ ZGODY ADRESATA. JEŻELI TA WIADOMOŚĆ TRAFIŁA DO PAŃSTWA OMYŁKOWO  PROSIMY O POWIADOMIENIE NADAWCY I USUNIĘCIE WIADOMOŚCI.

 

NOTICE: THIS E-MAIL IS INTENDED SOLELY FOR THE ADDRESSEE AND IS CONFIDENTIAL. ANY USE, DISCLOSURE, DISTRIBUTION OR REPRODUCTION OF THIS E-MAIL WITHOUT ADRESEE PERMISSION IS STRICTLY PROHIBITED. IF YOU ARE NOT THE INTENDED RECIPIENT, PLEASE NOTIFY THE SENDER  AND DELETE  THIS E-MAIL.

 

 

 

 

 

 

Niemce, 07 czerwca 2019r.

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

21-025 Niemce

ul. Lubelska 119

Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na dostawę:

1) Zakup i dostawę sprzętu AGD i gospodarstwa domowego  2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji 3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego 4) Zakup, dostawę i montaż mebli. Cztery części.

 

Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w zapytaniu na dostawę:

 1) Zakup i dostawę sprzętu AGD i gospodarstwa domowego  2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji 3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego 4) Zakup, dostawę i montaż mebli. Cztery części.

 

 

Pytanie nr 1

dotyczy części 2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji.

Czy Zamawiający dopuści karimatę o wymiarach 190x100x1,5 cm?

Odpowiedź

 

Tak Zmawiający dopuszcza karimatę o wymiarach 190x100x1,5cm

 

Pytanie nr 2

 

Czy zamawiający dopuści piłkę rehabilitacyjną z certyfikatem medycznym z systemem ABS o poniższych parametrach :

-średnica 65cm

-do rehabilitacji, ćwiczeń fitness oraz treningu sportowego

- piłka wykonana ze specjalnego materiału PVC anty wybuchowego ECOfriendly, nie zawiera ftalanów, materiał przebadany laboratoryjnie nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich

-obciążenie do 300 kg

-przeznaczona dla osób o wzroście 165 -175cm

-piłka posiada system ABS nie ulega nagłemu rozerwaniu w przypadku jej przebicia

-specjalny  materiał z jakiego wykonana jest piłka zapewnia dobrą przyczepność do podłoża (nie ślizga się)

-piłka posiada certyfikat medyczny i stawkę vat 8%

 

Odpowiedź

Tak Zamawiający dopuści  piłkę rehabilitacyjną z certyfikatem medycznym z systemem ABS o poniższych parametrach :

-średnica 65cm

-do rehabilitacji, ćwiczeń fitness oraz treningu sportowego

- piłka wykonana ze specjalnego materiału PVC anty wybuchowego ECOfriendly, nie zawiera ftalanów, materiał przebadany laboratoryjnie nie zawiera substancji toksycznych oraz metali ciężkich

-obciążenie do 300 kg

-przeznaczona dla osób o wzroście 165 -175cm

-piłka posiada system ABS nie ulega nagłemu rozerwaniu w przypadku jej przebicia

-specjalny  materiał z jakiego wykonana jest piłka zapewnia dobrą przyczepność do podłoża (nie ślizga się)

 

 UWAGA SPROSTOWANIE DO CZĘŚĆI  NR 2  POZ. 3

BYŁO

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 3 -  70szt 

 

 

POWINNO BYĆ

 

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 3  - 15 szt  w załączeniu zaktualizowany załącznik nr 1

 

 

UWAGA SPROSTOWANIE DO CZĘŚĆI  NR 2

POZ. 1

BYŁO

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 1 -  60 szt.

 

POWINNO BYĆ

 

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 1  - 120 szt. (60 par)  w załączeniu zaktualizowany załącznik nr 1

 

 

POZ. 3

BYŁO

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 3 -  70 szt. 

 

 

POWINNO BYĆ

 

Zapotrzebowana ilość w kolumnie 4 wiersz 3  - 15 szt.  w załączeniu zaktualizowany załącznik nr 1

 

Odpowiedź na zapytanie ofertowe-2

 

Bielsko-Biała, 07.06.2019


Ośrodek Pomocy Społecznej
Ul. Lubelska 19
21-025 Niemce


Dotyczy zapytania ofertowego na dostawę:
1) Zakup i dostawa sprzętu AGD i gospodarstwa domowego
2) Zakup i dostawę sprzętu do rehabilitacji
3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego
4) Zakup, dostawę i montaż mebli
Zwracamy się z zapytaniem odnośnie zadania 2, poz. Nr 2- Czy Zamawiający dopuści karimatę
o poniższej specyfikacji:
- wykonana z materiału PCV o grubości 3mm, miękka i elastyczna
- wymiary 173x61x0,5cm
- zapewnia stabilne podłoże, wytłumienie hałasu powstałego podczas ćwiczeń
Z poważaniem

Tech Mix Katarzyna Płonka

ul. Jana Sobiedkiego 391A

43-300 Bielsko Biała


Ośrodek Pomocy Społecznej
21-025 Niemce
ul. Lubelska 119


Odpowiedź na zapytanie ofertowe na dostawę
Dotyczy wyjaśnienia treści zapytania ofertowego na dostawę:
1) Zakup i dostawę sprzętu AGD i gospodarstwa domowego 2) Zakup i dostawę sprzętu do
rehabilitacji 3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego 4) Zakup, dostawę i montaż mebli.
Cztery części.
Zamawiający przekazuje odpowiedzi na pytania, jakie wpłynęły w zapytaniu na dostawę:
1) Zakup i dostawę sprzętu AGD i gospodarstwa domowego 2) Zakup i dostawę sprzętu do
rehabilitacji 3) Zakup i dostawę sprzętu elektronicznego 4) Zakup, dostawę i montaż mebli.
Cztery części.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający dopuści karimatę o poniższej specyfikacji:
- wykonana z materiału PCV o grubości 3 mm, miękka i elastyczna,
-wymiary 173x61x0,5 cm
- zapewnia stabilne podłoże, wytłumienie hałasu powstałego podczas ćwiczeń.
Odpowiedź
Nie. Zmawiający dopuszcza karimatę o wymiarach 190x100x0,5-0,7cm

Kierownik
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach
mgr Barbara Ściseł

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 13

W poprzednim tygodniu: 117

W tym miesiącu: 287

W poprzednim miesiącu: 473

Wszystkich: 31735