Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Zapytanie ofertowe

Utworzono dnia 17.08.2021

OPS. 271. 4  .2021                                                                                                                                                             Niemce, 17.08.2021 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

na wykonanie zadania pn.:

wynajem autokaru wraz z kierowcą do świadczenia usługi przewozu osób podczas wyjazdu do Zakopanego w ramach  Projektu RPLU.11.01.00-06-002/18 „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11„Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020.

 

1.    ZAMAWIAJACY – Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce; Tel. 81 501 52 21, fax 81 756 10 29, strona internetowa          www.opsniemce.pl (BIP e-bip.org.pl/opsniemce).

 

2.     TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIAZamówienie poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), tj. poniżej 130 000 zł netto.

 

3.    PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO – wynajem autokaru do przewozu osób wraz z kierowcą  dla max. 40 uczestników projektu w ramach  projektu Nr RPLU.11.01.00-06-002/18 „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego
w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”.
3.1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia
o zamówieniu.
3.2. Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującymi kodami i nazwami:

60172000-4 - Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą

3.3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

 

4.     TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 08-10.09.2021 r..

Zamawiający zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu realizacji zadania w przypadku zmiany terminu realizacji zadania we wniosku o dofinansowanie projektu.

 

         5.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

5.1.        Posiadanie uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów. Wykonawca posiada aktualne zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub aktualną licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób uprawniającą do wykonywania przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

5.2.        Posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne do realizacji przedmiotowej umowy.

5.3.        Doświadczenie zawodowe wprowadzeniu określonej działalności zawodowej
2 lata. Oferent wraz z formularzem ofertowym składa oświadczenie
o posiadanym doświadczeniu.

5.4.        Zaparafowany wzór umowy ( załącznik nr 3 do ogłoszenia).

 

         6.     OPIS SPOSOBU SKŁADANIA OFERT

6.1.        Oferta powinna być złożona zgodnie ze wzorem załączonym do ogłoszenia (załącznik nr 2 do ogłoszenia).

6.2.        Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

6.3.        Oferty składane są w jednym egzemplarzu na piśmie w języku polskim,
w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.

6.4.        Ofertę należy złożyć osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub poczta kurierską w zamkniętej kopercie. Koperta zawierająca ofertę powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach, ul. Lubelska 119, 21-025 Niemce, z adnotacją: Oferta „Wynajem pojazdu wraz z kierowcą do świadczenia usługi przewozu osób w ramach Projektu  RPLU.11.01.00-06-002/18 „Stop dla wykluczenia – nowa szansa”, realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 11 „Włączenie społeczne”, Działanie 11.1 „Aktywne włączenie”” – Nie otwierać przed wyznaczonym terminem otwarcia, opatrzone nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy. W przypadku braku ww. danych Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia mogące wyniknąć z powodu tego braku np. w przypadku otwarcia oferty przed wyznaczonym terminem otwarcia.

6.5.        Pod rygorem nieważności, oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do występowania w imieniu Wykonawcy.

6.6.        Poprawki powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby uprawnionej.

6.7.        Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy.
 

         7.     TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

7.1.        Oferta winna być złożona w zamkniętej w sposób trwały kopercie w siedzibie Zamawiającego tj. Ośrodku Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119 21-025 Niemce, pokój nr 8, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26.08.2021 r. do godz. 10:00.

7.2.        Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 26.08.2021 r. o godz. 12:00
w siedzibie Zamawiającego w budynku Ośrodka Pomocy Społecznej
w Niemcach, pokój nr 1.

 

             8.     OSOBA UPRAWNIONA DO POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO
       Z WYKONAWCAMI

8.1.        Barbara Ściseł – kierownik OPS w Niemcach tel. 518119440
w godzinach pracy Ośrodka. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści niniejszego ogłoszenia w terminie do 4 dni
od dnia jego opublikowania (w formie elektronicznej:                ops@niemce.pl, faksem 81 756 10 29 lub pisemnie). Treść zapytań wraz z odpowiedziami Zamawiający zamieści na stronie internetowej (BIPe-bip.org.pl/opsniemce). Jeśli wniosek o wyjaśnienie treści ogłoszenia wpłynął do Zamawiającego po upływie terminu składania wniosku, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień Zamawiający pozostawia wniosek bez rozpatrzenia.

 

           9.    KRYTERIA OCENY OFERT.
      Informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych
      do poszczególnych kryteriów oceny oferty. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.

1)    Cena – waga 100%

Sposób obliczenia wartości punktowej kryterium: 1% = 1 pkt.

Najniższa cena ofertowa brutto

Ocena oferty = ----------------------------------------------  x 100 pkt.

Cena brutto oferty badanej

 

 

Punktacja ogólna = liczba punktów za kryterium ceny.

 

9.1.        Cenę brutto za wykonanie zamówienia należy podać w złotych polskich
z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna obejmować całkowity koszt realizacji zamówienia objętego zapytaniem ofertowym
z uwzględnieniem kosztów dostawy.

9.2.        W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

9.3.        Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu, oświadczenia lub inne dowody potwierdzające realizację oświadczenia złożonego w ofercie.

9.4.        Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta z największą liczba punktów.

9.5.        Oferty będą oceniane w systemie punktowym.

9.6.        Zamawiający przypomina, że w przypadku wykonywania przedmiotu niniejszego zamówienia przez osoby zatrudnione u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, płaca minimalna takich osób nie może być niższa niż minimalne wynagrodzenie określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r., w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2020 r. (Dz. U z 2020 r. poz. 1596), tj. nie może być niższa niż 2.800,00 zł a minimalna stawka godzinowa nie może być niższa niż 18,30 zł za godzinę świadczenia usługi objętej niniejszym postępowaniem.
 

        10.   INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

10.1.     Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w pkt. 9 niniejszego ogłoszenia.

10.2.     Jeżeli w niniejszym postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.

10.3.     Jeśli zaoferowana przez Wykonawcę cena lub jej istotne części składowe, wydawać się będą rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi
z odrębnych przepisów, w szczególności cena całkowita danej oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień dotyczących wyliczenia ceny, chyba że rozbieżność wynika
z okoliczności oczywistych, które nie wymagają wyjaśnienia.

10.4.     Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który/ego:

1)    nie udzielił wyjaśnień dotyczących rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzać będzie, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia,

2)    został wykluczony z postępowania z powodu nie wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu,

3)    oferta jest niezgodna z wymogami niniejszego ogłoszenia,

4)    oferta jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

10.5.     Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:

            1)    Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,

            2)    Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

10.6.     W przypadku, gdy Wykonawca odstąpi od podpisania umowy, Zamawiający podpisze umowę z kolejnym Wykonawcą, który w niniejszym postępowaniu uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów (jeżeli cena oferty nie przekracza wartości środków przeznaczonych na realizację zamówienia).

10.7.     Ogłoszenie o wynikach postępowania oraz informacja o udzieleniu zamówienia (ew. unieważnieniu postępowania) zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego(BIP e-bip.org.pl/opsniemce).

10.8.     Przed podpisaniem umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dokument określający sposób reprezentacji podmiotu i (jeśli dotyczy) pełnomocnictwo.
 

         11 . INFORMACJE DODATKOWE

11.1.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany treści ogłoszenia przed terminem składania ofert. Dokonaną zmianę Zamawiający zamieści na stronie (BIP e-bip.org.pl/opsniemce).

11.2.     Zamawiający może przedłużyć termin składania i otwarcia ofert samodzielnie lub na wniosek Wykonawcy. Informację o dokonanej zmianie Zamawiający zamieści na stronie (BIP e-bip.org.pl/opsniemce).

11.3.     Wykonawca zobowiązuje się w toku realizacji usługi do bezwzględnego stosowania wytycznych horyzontalnych oraz Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, Wytycznych w zakresie realizacji zasady szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełno sprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020.

11.4.     Wykonawca zapewni wykonanie przewozu osób terminowo i punktualnie.

11.5.     Podczas realizacji usługi Wykonawca uwzględniali potrzeby osób z niepełno sprawnościami.

11.6.     Wykonawca zobowiązany jest w szczególności do:

- wykonania przewozu terminowo i punktualnie,

- podstawienie środka transportu co najmniej 15 minut przed planowaną godziną rozpoczęcia przejazdu z Niemiec,

- w przypadku awarii autokaru na trasie Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia awarii w trybie natychmiastowym, a w przypadku braku takiej możliwości zobowiązuje się do zapewnienia innego środka transportu na koszt własny w ciągu min. 4 godzin od awarii.

 

11.8. Administratorem Danych Osobowych oferenta jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach 21-025 Niemce ul. Lubelska 119. Dane osobowe przetwarzane są przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych).

 

        12.  ISTOTNE POSTANOWIENIA I WARUNKI ZMIANY UMOWY

12.1.     Zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy, w tym zmiany ustawowej stawki VAT.

12.2.     Zaistnienia omyłki pisarskiej lub rachunkowej.

12.3.     Zaistnienia nowych okoliczności, niezależnych od Zamawiającego
i Wykonawcy, uzasadniających zmiany terminu realizacji usług.

12.4.     Wystąpienia siły wyższej, za którą uważa się dowolną nieprzewidywalną, wyjątkową sytuację lub takie zdarzenie będące poza kontrolą stron niniejszej umowy, które uniemożliwiają, którejkolwiek z nich wywiązanie się ze swoich obowiązków na podstawie niniejszej umowy i które nie były wynikiem błędu lub zaniedbania po ich stronie i których nie można było uniknąć przez postępowanie z odpowiednią i uzasadnioną należytą starannością.

12.5.     Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, a propozycje składane przez zainteresowane podmioty nie są ofertami w rozumieniu kodeksu cywilnego. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

 

 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość negocjacji ceny z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku gdy najkorzystniejsza oferta przekracza kwotę środków finansowych jakie Zamawiający miał przeznaczoną na usługę będącą Przedmiotem zamówienia.

 

Załączniki:

1.      Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).

2.      Formularz ofertowy (załącznik nr 2).

3.      Wzór umowy (załącznik nr 3).

4.      Instrukcja RODO (załącznik nr 4)

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Czerwiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 33

W poprzednim tygodniu: 122

W tym miesiącu: 261

W poprzednim miesiącu: 441

Wszystkich: 31236