Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Pomoc Społeczna

 
 

Zadania w zakresie pomocy społecznej – realizację świadczeń, zasady i tryb ich udzielania określa ustawa o pomocy społecznej.

 

Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom w szczególności z powodu:

 • ubóstwa,

 • sieroctwa,

 • bezdomności,

 • bezrobocia,

 • niepełnosprawności,

 • długotrwałej choroby,

 • przemocy w rodzinie,

 • potrzeby ochrony macierzyństwa,

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi,

 • bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych i wielodzietnych,

 • braku umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej całodobowe placówki opiekuńczo-wychowawcze,

 • trudności w integracji cudzoziemców mających status uchodźcy,

 • trudności w przystosowaniu do życia osób opuszczających zakłady karne,

 • alkoholizmu i narkomanii,

 • klęski żywiołowej i ekologicznej.

 

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom lub rodzinom spełniającym kryteria dochodowe wynikające z ustawy, które wynosi:

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 701 zł,

 • dla osoby w rodzinie - 528 zł;

 

przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wyżej wymienionych.

 

Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminę obowiązek udzielania pomocy osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, przy czym pomoc ta musi być świadczona w formie pieniężnej lub niepieniężnej, a podstawą przyznania pomocy jest wywiad rodzinny przeprowadzony przez pracownika socjalnego i wydana na tej podstawie decyzja. 

 

 

 

Poradnik beneficjenta

 

Komu pomagamy:

Jeżeli mieszkasz na terenie gminy Niemce i znalazłeś się w trudnej sytuacji życiowej, z którą nie możesz sobie poradzić przy wykorzystaniu własnych możliwości i środków, zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Niemcach ul. Lubelska 119.

 

Do Ośrodka możesz zgłosić się osobiście, telefonicznie, pisemnie. Zgłoszenia może również dokonać Twój przedstawiciel ustawowy lub inna osoba za Twoją zgodą. Pomoc społeczna może być też udzielana z urzędu. Dokładnych informacji dotyczących świadczeń pomocy społecznej, zasad ich przyznawania oraz wysokości, udzieli Ci pracownik socjalny w ośrodku pomocy społecznej.

 

 

 Świadczenia niepieniężne

 

 • praca socjalna

 • bilet kredytowy

 • składki na ubezpieczenie zdrowotne

 • składki na ubezpieczenie społeczne

 • pomoc rzeczowa

 • sprawienie pogrzebu

 • poradnictwo specjalistyczne

 • interwencja kryzysowa

 • schronienie

 • posiłek

 • niezbędne ubranie

 • usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania i w ośrodku wsparcia

 • specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 • kierowanie do domu pomocy społecznej


 


 

Świadczenia pieniężne

 

 • zasiłek stały

 • zasiłek okresowy

 • zasiłek celowy i specjalny zasiłek celowy

 • zasiłek celowy dla osoby/rodziny, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego lub klęsk żywiołowych lub ekologicznych

 • świadczenia wynikające z rządowych i osłnowych programów pomocy społecznej

 • zasiłki celowe dla cudzoziemców

 

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej – 776,00 zł.

 

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie – 600,00 zł.

 • kwota zasiłku nie może być wyższa niż 719,00 zł miesięcznie.

 

Zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:

 

 1. osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 2. rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.

 

 

Okres na jaki przyznawany jest zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy.

 

Zasiłek celowy przyznaje się w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej. Może być przyznawany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków, leczenia, opału, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.

 

Zasiłek celowy może być przyznany również osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej.

 

 

 

Rejony działania pracowników socjalnych

 

 

 

Pracownik socjalny

Kontakt

(nr telefonu)

Rejon działania

(miejscowości)

 

Magdalena Misztal

 

                       

      518 124 188                                     518  124 442

 

Anna Dałek

             518 124 188                                      518 124 442                          


 

 

Barbara Gilas

                                                                                                               518 124 188                         518 124 442


 

 

 

Beata Stadnik

                                                                                                                                                                                   518 124 188                        518 124 442


 

 

 

Urszula Kotyra

 

                    518 124 188                        518 124 442

 

 

Ewa Wolny

                                                                518 122 366


 

 

 

Mariusz Bednarczyk

 

573 350 101


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Luty 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny