Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach

Projekty i Programy

 

Resortowy program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej

05.05.2014

Cel główny Programu to: zmniejszenie dysfunkcji oraz wzrost umiejętności radzenia sobie rodziny w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej


 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w roku 2013 zapewnił rodzinom, przeżywającym trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej, wsparcie w formie asystenta rodziny.

 

Zadania asystentów określone zostały w Gminnym Programie Opieki nad Dzieckiem i Rodzina oraz wsparcia rodzinnej pieczy zastępczej w Gminie Niemce na lata 2012 – 2014, zatwierdzony uchwałą nr XV/137/2012 w dniu 14 lutego 2012 r.

 

 

W 2013 r. jeden asystent rodziny zatrudniony był na podstawie umowy o pracę na czas określony, dzięki środkom pozyskanym w ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej „Asystent Rodziny 2013”.

 

Wsparciem objętych zostało 11 rodzin /55 osób w rodzinie, w tym- 37 dzieci/.

W funkcjonowaniu rodzin objętych wsparciem, zaobserwować można było jedną bądź wiele z poniższych dysfunkcji:

 • niewydolność opiekuńczo – wychowawcza rodziców bądź opiekunów;

 • choroby i niepełnosprawność występujące w rodzinie;

 • uzależnienia i współuzależnienia w rodzinie;

 • bezrobocie w rodzinie;

 • niska świadomość rodziny o roli podmiotów udzielających pomocy;

 • przemoc w rodzinie.

 

Asystent rodziny oraz pracownicy socjalni w roku 2013 podejmowali działania w zakresie:

 

 1. Zwiększenia wydolności opiekuńczo – wychowawczej rodziców lub opiekunów rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczej:

 • analizowanie sytuacji rodzin i środowiska rodzinnego oraz przyczyn kryzysu w rodzinie – tworzenie planu pracy z rodziną.

 • wspieranie rodzin przeżywających trudności;

 • współpraca z instytucjami wdrożonymi w życie danej rodziny;

 • organizowanie wypoczynku dla dzieci;

 • realizowanie programów profilaktycznych oraz prowadzenie konsultacji ze specjalistami;

 • wskazanie rodzinie i pomoc w nawiązaniu kontaktu z instytucjami działającymi na rzecz rodziny;

 • prowadzenie rozmów z poszczególnymi członkami rodziny oraz z całą rodziną.

 

 1. Ograniczenia sytuacji kryzysowych w rodzinach powstających w wyniku występujących uzależnień i współuzależnień:

 • motywowanie do udziału oraz tworzenie grup wsparcia;

 • motywowanie do podjęcia leczenia;

 • realizowanie programów profilaktycznych oraz konsultacji i poradnictwa specjalistycznego;

 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym.

 

 1. Przeciwdziałania marginalizacji i degradacji społecznej rodziny poprzez zaktywizowanie zawodowe członków rodziny pozostających poza rynkiem pracy:

 • wskazanie pozytywnych cech wynikających z aktywnego poszukiwania pracy;

 • uwrażliwienie na potrzebę ciągłego zarejestrowania w Powiatowym Urzędzie Pracy – możliwość podjęcia stażu, skorzystania ze szkoleń.

 

 1. Zwiększenie świadomości rodzin o roli podmiotów udzielających pomocy:

 • wskazanie roli poszczególnych podmiotów działających na rzecz rodziny;

 • współpraca z instytucjami pomocowymi.

 

 1. Zwiększenie bezpieczeństwa rodziny poprzez przeciwdziałanie przemocy w rodzinie:

 • współpraca z Zespołem Interdyscyplinarnym;

 • zapewnienie pomocy specjalistów – psychologa, socjoterapeuty.


 


 

Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku

05.05.2014

W okresie od 1 sierpnia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach realizował projekt pod nazwą „Poprawa jakości życia osób w podeszłym wieku”, skierowany do dorosłych mieszkańców Gminy Niemce po 60 roku życia.

 Ideą projektu było zorganizowanie takich form pomocy osobom starszym, które wpłyną na integrację społeczną, podtrzymanie i rozwój intelektualny, jak również aktywność społeczną osób starszych, a tym samym na poprawę życia.

W ramach tego projektu realizowane były następujące działania:

- „Ciekawe jest życie seniora – spotkanie z psychologiem”

- „Spacerkiem po Polsce – wycieczka do Krakowa- Zakopanego – Wieliczki”,

- „Spacerkiem po Polsce – wycieczka do Krynicy Górskiej”,

- „W świeci poezji – w tonie patriotycznym”,

- „Spotkanie andrzejkowe – spotkanie z muzyką”

- „Wielopokoleniowe spotkanie wigilijne”.

Realizując projekt udało się zagospodarować czas wolny dla osób starszych, zorganizować wyjazdy integrujące osobom starszym, zorganizować imprezy okolicznościowe, w których udział brało ponad 80 osób.

Całkowity koszt zadania 26.520,00 zł, z tego 18.050,00 zł – dotacja pochodząca z budżetu Wojewody Lubelskieg


 


 

Krok do przodu – aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce

05.05.2014

Ośrodek Pomocy Społecznej w Niemcach w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. realizował projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej. Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji. Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „KROK DO PRZODU – aktywna polityka społeczna w Gminie Niemce”

Uczestnikami projektu byli klienci OPS w Niemcach, w wieku aktywności zawodowej i nie pozostający w zatrudnieniu, osoby posiadające niskie kwalifikacje zawodowe.

 

Dla uczestników projektu skierowana została pomoc w formie instrumentu aktywności społecznej i edukacyjnej. Uczestnicy objęci zostali treningiem kompetencji i umiejętności społecznych. Otrzymali wsparcie grupowe w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych umożliwiających powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową. (szkolenie zlecone).

 

W 2013 r. realizując projekt w ramach Aktywnej Integracji z 31 osobami zawarto kontrakty socjalne, przeprowadzono rodzinne wywiady środowiskowe. Uczestnicy brali udział w warsztatach z doradcą zawodowym i warsztatach umiejętności psychospołecznych oraz kursach zawodowych i tak:

 

- 7 osób ukończyło „Kurs magazynier z obsługą wózka widłowego”,

- 7 osób ukończyło „Kurs operator koparko – ładowarki”

- 8 osób ukończyło „Kurs florysta z elementami ozdoby przedmiotów (decoupage)”

- 20 osób ukończyło „Kurs obsługa kas fiskalnych”,

- 10 osób ukończyło: „Kurs kroju i szycia”, „Kurs savoir vivre”, „Kurs profesjonalnej dekoracji i nakrywania stołów”.

Jedna osoba odbyła 3 m-czny staż.

W ramach zadania Praca Socjalna upowszechnianie pracy socjalnej realizowane było przez 3 pracowników socjalnych, gdzie wynagrodzenie 2 pracowników socjalnych finansowane było w całości ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach zadania Zasiłki i pomoc w naturze zaplanowano i zrealizowano wsparcie w postaci zasiłków celowych dla uczestników projektu. Kwota wydatkowana to 23.681,65 zł.

 

Na realizację projektu systemowego na rok 2013 r. wydatkowano kwotę 225.539,45 zł

 

Zrealizowane zadania przyczyniły się do:
- wzrostu motywacji i aspiracji zawodowych,

- wzrostu poczucia własnej wartości,

- uwierzenia we własne siły,

- zmiany postaw życiowych na bardziej aktywne.

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

Imieniny